Blog Centrale aansturing van luchtgebonden MMT's is noodzakelijk

Centrale aansturing van luchtgebonden MMT's is noodzakelijk

Gepubliceerd op: 23 maart 2015

Deze tekst is geschreven door Jan de Nooij

Ten behoeve van de prehospitale medische zorg hebben we in ons land de beschikking over 4 luchtgebonden Mobiele Medische Teams (heli-MMT’s) die zijn gestationeerd in Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.

Een heli-MMT bestaat uit een piloot (logisch natuurlijk) en een speciaal en extra getrainde ambulanceverpleegkundige en een extra getrainde medisch specialist (meestal een chirurg of anesthesist). ZIj zijn in staat om een aantal complexe medische handelingen uit te voeren die samen met de reeds hoogstaande zorg die ambulancezorgverleners kunnen geven, de uitkomst voor een zeer ernstig slachtoffer of een kritische patient kan optimaliseren.

De MMT’s kunnen primair worden ingezet door een Meldkamer Ambulancezorg (MKA) als al bij de (112) melding van een noodgeval blijkt dat er naast ambulancezorg ook extra medische zorg nodig is die het MMT kan leveren. De MMT’s  kunnen secundiar worden ingezet op verzoek van de ambulancezorgverleners ter plekke bij een slachtoffer of patient als daar is gebleken dat de extra medische zorg nodig is terwijl dit nog niet bij de melding duidelijk was geworden. Daarmee staat vast dat MMT’s een essentieel onderdeel vormen van de acute prehospitale zorg in ons land.

Ons land is opgedeeld in 10 trauma regio’s en heeft 21 MKA’s die in  2017 zullen zijn samengevoegd tot 10. De 4 MMT’s worden aangestuurd door de MKA van de regio waarin de thuisbasis van het MMT ligt. Dat betekent dat een MKA zonder thuisbasis  van een MMT altijd contact zal moeten opnemen met de MKA van de regio waarin het in te zetten MMT resideert.

Dit kost in de praktijk extra tijd en dat nu juist in dié situaties waarin de factor tijd een grote rol speelt. In het gunstigste geval wordt de aanvraag direct gehonoreerd en gaat het MMT op pad. In het ongunstigste geval moet de aanvragende MKA met 4 MKA’s contact opnemen omdat er geen sprake is van een centraal overzicht met de actuele inzetbaarheid van MMT’s en iedere “MMT-MKA” zijn “eigen” MMT inzet regelt. Dit kan er toe leiden dat bij een primaire MMT inzet noodzaak de MKA centralist die de logistieke processen regelt (de uitgifte centralist), veel tijd moet besteden aan het bellen met MMT-MKA’s wat ten koste gaat van de mogelijkheid om gelijktijdige processen (die juist bij dergelijke gevallen altijd zullen optreden) af te handelen én wat zal leiden tot vertraging van de daadwerkelijke inzet. Het is daarom noodzakelijk dat de 4 MMT’s die beschikbaar zijn voor het hele land vanuit één centraal punt worden ingezet en aangestuurd op dezelfde wijze waarop dat bijvoorbeeld gebeurt met de inzet van reddingsboten en Search en Rescue (SAR) helikopters door het Kustwachtcentrum in Den Helder wat fungeert als het Nederlandse Maritiem en Aeronautisch Reddings Coördinatie Centrum.

Het is daarvoor noodzakelijk dat de Minister van VWS als financier van deze landelijke (!) voorziening, stappen zet die zullen leiden tot de aanwijzing van 1 MKA die gaat fungeren als coördinatiecentrum voor de inzet van heli-MMT’s.Mail de redactie


Instagram